Composting as a “golden method” to solve the organic household waste problem? – short revision

Authors

  • Aleksandra Izdebska Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  • Natalia Malejky-Kłusek Department of Ecology and Environmental Protection, Institute of Biology, Pedagogical University of Cracow
  • Małgorzata Kłyś Department of Ecology and Environmental Protection, Institute of Biology, Pedagogical University of Cracow

DOI:

https://doi.org/10.24917/25438832.7.11

Keywords:

organic matter, waste disposal, fertilizers, landfills

Abstract

W Polsce ilość odpadów poddanych recyklingowi organicznemu - kompostowaniu począwszy od roku 2015 wzrasta. Obserwuje się także rosnącą ilość selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, w tym biodegradowalnych. Recykling organiczny bioodpadów daje możliwość odzyskania materii w formie kompostu lub stabilizatu, przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości odpadów kierowanych na składowiska. Kompost przeznaczony na nawóz musi spełnić określone wymagania jakościowe zgodnie z Ustawą o nawozach i nawożeniu. Otrzymany nawóz znajduje szerokie zastosowanie m.in., jako: środek wspomagający uprawę roślin, podłoże w rekultywacji terenów zdegradowanych, dodatek do pasz i ściółek.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Agbede, T. M., Ojeniyi, S. O. (2009). Tillage and poultry manure effects on soil fertility and sorghum yield in southwestern Nigeria. Soil and tillage research, 104(1), 74–81. https://doi.org/10.1016/j.still.2008.12.014

Anders, D., Nowak L. (2008). Ocena procesu kompostowania z udziałem odpadów pochodzenia zwierzęcego (Assessment of composting process with animal waste share). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 9, 35–46. [In Polish]

Bàrberi, P. (2002). Weed management in organic agriculture: are we addressing the right issues? Weed research, 42(3), 177–193. https://doi.org/10.1046/j.1365-3180.2002.00277.x

Baran, S., Łabętowicz, J., Krzywy E. (2011). Przyrodnicze wykorzystanie odpadów (Natural use of waste). Warszawa: Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 321ss. [In Polish]

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia (Bulletin of Public Information of the City of Wrocław) (http://bip.um.wroc.pl/artykul/305/5331/program-udostepniania-kompostownikow). [In Polish]

Cho, S.-H., Jung, S., Park, Y.-K., Lin, K.-Y.A., Chen, W.-H., Tsang, Y.F., Kwon, E.E. (2021). Biofuel production as an example of virtuous valorization of swine manure. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 9(41), 13761–13772. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.1c04382

Czop, M., Hatlapa, K. (2007). Proces kompostowania w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Katowicach (Composting processes in Municipal Waste Management Company in Katowice). Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 6, 97–108. [In Polish]

Czop, M., Żydek, K. (2017). Testing fertilizing properties of selected composts from the green waste. Archives of Waste Management and Environmental Protection, 19(1), 39–52.

Drozd, J., Licznar, M., Patroczyk-Pytlik, B., Rabikowska, B. (1996). Zmiany w składzie chemicznym kompostów z odpadków miejskich w czasie ich kompostowania (Changes in chemical composition of municipal wastes heaps during the time of composting). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 437, 131–137. [In Polish]

Dz.U. z 1996 Nr 132 poz. 622. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Journal of Laws of 1996 No.132, item 622. The Act of September 13, 1996 on maintaining cleanliness and order in municipalities). [In Polish]

Dz.U. 2008 nr 119 poz. 765. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Journal of Laws 2008 No. 119, item. 765. Ordinance of the Minister of Agriculture and Rural Development of June 18, 2008 on the implementation of certain provisions of the Act on fertilisers and fertilisation). [In Polish]

Dz.U. z 2012 r., poz. 676. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r., w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Journal of Laws of 2012, item 676. Regulation of the Minister of the Environment of 25 May 2012 on the levels of limitation of the mass of biodegradable municipal waste sent for landfilling and the method of calculating the level of limiting the mass of this waste). [In Polish]

Dz. U. 2013 poz. 21. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Journal Of Laws of 2013, item 21. The Act of December 14, 2012 on waste). [In Polish]

Dz.U. z 2014 r., poz. 1923. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Journal of Laws of 2014, item 1923. Ordinance of the Minister of the Environment of 9 December 2014 on the waste catalogue). [In Polish]

Gawała-Widera, M., Mielczarek, M., Kowalczyk, M. (2011). Możliwości przyrodniczego wykorzystania osadów z przemysłu mleczarskiego (The potential for agricultural utilization of sludge from the dairy industry). Uniwersytet Zielonogórski, Zeszyty Naukowe 141, Inżynieria Środowiska, 21, 4–14. [In Polish]

Główny Urząd Statystyczny. Ochrona środowiska (Central Statistical Office. Environmental protection), (2018). Warszawa: 145–150. [In Polish]

Główny Urząd Statystyczny. Opracowanie sygnalne. Zmiana systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w latach 2012–2016 (Central Statistical Office. Signal study. Change in the municipal waste management system in Poland in 2012-2016), (2017). Warszawa: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/zmiana-systemu-gospodarki-odpadami-komunalnymi-w-polsce-w-latach-2012-2016,6,1.html [In Polish]

Illera-Vives, M., Seoane Labandeira, S., López-Mosquera, M. E. (2013). Production of compost from marine waste: evaluation of the product for use in ecological agriculture. Journal of applied phycology, 25(5), 1395–1403. https://doi.org/10.1007/s10811-013-9997-3

Jędrczak, A., Haziak, K. (2005). Określenie wymagań dla kompostowania i innych metod biologicznego przetwarzania odpadów (Determination of requirements for composting and other biological waste treatment methods). Zielona Góra: Pracownie Badawczo-Projektowe „Ekosystem” Sp. z o.o. [In Polish]

Juda-Rezler, K., Manczarski, P. (2010). Zagrożenia związane z zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego i gospodarką odpadami komunalnymi (Air pollution and municipal solid waste management related risks). Nauka, 4, 97–106. [In Polish]

Koul, B., Yakoob, M., Shah, M. P. (2022). Agricultural waste management strategies for environmental sustainability. Environmental Research, 206, 112285. https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.112285

Krysztoforski, M. (2011). Sporządzanie kompostów i biopreparatów. Centrum Doradztwa Rolicznego w Brwinowie Odział w Radomiu; Radom 2011. [In Polish]

Kujawska, J., Pawłowska, M., Wójcik, K., Baran, S., Żukowska, G., Pawłowski, A. (2016). Zastosowanie odpadów wydobywczych i kompostu z odpadów komunalnych do tworzenia materiałów glebopodobnych do rekultywacji terenów zdegradowanych (Application of Exploratory Waste and Compost from Municipal Waste for the Production of Soil-Like Materials for Reclamation of Degraded Areas). Rocznik Ochrona Środowiska. Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, 18, 709–721. [In Polish]

Lal, R. (2004). Soil carbon sequestration impacts on global climate change and food security. Science, 304(5677), 1623–1627. https://doi.org/10.1126/science.1097396

Liu, K., Price, G. W. (2011). Evaluation of three composting systems for the management of spent coffee grounds. Bioresource technology, 102(17), 7966–7974. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2011.05.073

Łabętowicz, J., Stępień, W., Kobiałk, M. (2019). Innowacyjne technologie przetwarzania odpadów na nawozy agroekologicznej użyteczności (Innovative waste treatment technologies for agroecological utility fertilizers). Inżynieria Ekologiczna, 20(1), 13–23. https://doi.org/10.12912/23920629/106203 [In Polish]

Manczarski, P. (2007). Kompostowanie odpadów komunalnych (Composting of municipal waste). Referat na Forum Technologii Ochrony Środowiska PALEKO. Poznań, 21.11.2017 r., http://www.pzits-cedeko.com.pl/referaty/Piotr_Manczarski.pdf

Manczarski, P. (2013). Zagrożenia związane z gospodarką odpadami komunalnymi (Municipal solid waste management related risks). Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 1, 38–40. [In Polish]

Mylavarapu, R. S., Zinati, G. M. (2009). Improvement of soil properties using compost for optimum parsley production in sandy soils. Scientia horticulturae, 120(3), 426–430. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2008.11.038

M.P. 2016 poz. 784. Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r., w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 (M.P. 2016 item 784. Resolution No. 88 of the Council of Ministers of 1 July 2016 on the National Waste Management Plan 2022). [In Polish]

Olczyk, W. (2012). Effect of selective collection of municipal waste on properties of composts. Archives of Waste Management and Environmental Protection, 14(4), 103–110.

Ozimek, A., Kopeć, M. (2012). Ocena aktywności biologicznej biomasy na różnych etapach procesu kompostowania przy użyciu systemu pomiarowego Oxitop Control (Assessment of biological activity of biomass at different stages of composting process with use of the oxitop control measurement system). Acta Agrophysica, 19(2), 379–390. [In Polish]

Pinamonti, F., Zorzi, G. (1996). Experiences of Compost Use in Agriculture and in Land Reclamation Projects. In: M. de Bertoldi, P. Sequi, B. Lemmes, T.Papi (eds.) The Science of Composting. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-009-1569-5_49

Raclavská, H., Juchelková, D., Skrobankova, H., Wiltowski, T., Campen, A. (2011). Conditions for energy generation as an alternative approach to compost utilization. Environmental Technology, 32(4), 407–417. https://doi.org/10.1080/09593330.2010.501089

Rosik-Dulewska, C., Grabda, M. (2001). Utilization of low-temperature geothermal waters heat for protected crop production. Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia, 5, 163–173.

Sasaki, N., Suehara, K., Kohda, J., Nakano, Y., Yuno, T. (2003). Effects of C/N Ratio and pH of raw materials on oil degradation efficiency in a compost fermentation process. Journal of Bioscience and Bioengineering, 1, 47–52.

Shimizu, N. (2017). Process optimization of composting systems. In: Robotics and Mechatronics for Agriculture. Publisher: CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781315203638-1

Skalmowski K. ed. (2009). Poradnik gospodarowania odpadami. Podręcznik dla specjalistów i referentów ds. ochrony środowiska (Waste management guide. A manual for environmental protection specialists and clerks). Warszawa: Wyd. Verlag Dashofer. [In Polish]

Sołowiej, P. (2007a). Przykład wykorzystania pryzmy kompostu jako niskotemperaturowego źródła ciepła (The example of using compost heap as a low-temperature source of heat). Inżynieria Rolnicza, 8(96), 247–253. [In Polish]

Sołowiej, P. (2007b). Konceptualizacja zastosowania pryzmy kompostu jako niskotemperaturowego źródła ciepła w produkcji warzyw (Conceptualization for application of compost prism as low temperature heat source in vegetable production). Inżynieria Rolnicza, 6(94), 241–246. [In Polish]

Wang, S.Y., Lin, S.S. (2002). Composts as soil supplement enhanced plant growth and fruit quality of strawberry. Journal of Plant Nutrition, 25(10), 2243–2259. https://doi.org/10.1081/PLN-120014073

Wengierek, M. (2014). Odzysk i recycling jako metody zagospodarowania odpadów w regionie (Recovery and recycling as a methods of waste management in the region). Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 1909, 477–490. [In Polish]

Zębek, E. (2018). Zasady gospodarki odpadami w ujęciu prawnym i środowiskowym (Principles of waste management in legal and environmental terms). Olsztyn: KPP Monografie. 371 ss. [In Polish]

Downloads

Published

2022-07-27

How to Cite

Izdebska, A., Malejky-Kłusek, N., & Kłyś, M. (2022). Composting as a “golden method” to solve the organic household waste problem? – short revision. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae, 7, 189–204. https://doi.org/10.24917/25438832.7.11

Issue

Section

Various

Most read articles by the same author(s)