Comparison of the microbiological quality of water from selected dug and deep wells in Nowy Sącz district (Southern Poland)

Authors

  • Magdalena Greczek-Stachura Department of Plant Physiology, Institute of Biology and Earth Science, University of the National Education Commission
  • Natalia Nosal
  • Agnieszka Kania University of the National Education Commission, Krakow

DOI:

https://doi.org/10.24917/25438832.8.7

Keywords:

dug and deep wells water, total number of microorganisms, coliform bacteria, Escherichia coli, membrane filtration, plate count method

Abstract

In the Nowy Sącz district (Southern Poland) the water supply network is not sufficiently developed and many farms use individual dug or deep wells. Groundwater supplying dug wells comes from atmospheric precipitation and may be contaminated with agricultural fertilizers, municipal and industrial sewage. Groundwater present in deep wells is well protected against pollution and low water temperature limits the multiplication of microorganisms. Microbiological tests of water are aimed at determining the total number of microorganisms in 1 ml of the tested sample and checking the presence of indicator bacteria, i.e. coliform bacteria and Escherichia coli in the water. The aim of this work was to perform a microbiological analysis of 100 selected samples of water intended for drinking purposes from individual dug or deep wells located in the Nowy Sącz district.

In the tested water samples from individual intakes an increase in the total number of microorganisms, the presence of coliform bacteria and Escherichia coli bacteria were noted. Water from dug wells, that do not have proper insulation, is characterized by significant bacteriological contamination compared to water from deep wells. In the most cases water from deep wells meets the required microbiological standards.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Alley, W.M. (2009). Ground water. In: G.E. Likens (ed), Encyclopedia of inland waters. Academic Press, Oxford, p. 684–690. https://doi.org/10.1016/B978-012370626-3.00015-6

Conboy, M.J., Goss, M.J. (2000). Natural protection of groundwater against bacteria of fecal origin. Journal of Contaminant Hydrology, 43(1), 1-24. https://doi.org/10.1016/S0169-7722(99)00100-X

Dera, H. (1997). Dezynfekcja wód podziemnych promieniami UV na przykładzie MPWiK w Oswięcimiu. Ochrona Środowiska, 4, 67. [In Polish]

Dz.U. 2017, poz. 2294. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. [In Polish]

Dz.U. 2002, nr 75 poz. 690. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. § 31 ust.1. [In Polish]

Goss, M.J., Barry, D.A.J., Rudolph, D.L. (1998). Contamination in Ontario farmstead domestic wells and its association with agriculture: Results from drinking water wells. Journal of Contaminant Hydrology, 32(3-4), 267-293. https://doi.org/10.1016/S0169-7722(98)00054-0

Gromiec M., Sadurski, A., Zalewski, M., Rowinski, P. (2014). Zagrożenia związane z jakością wody. Nauka, 24(1), 99-122. [In Polish]

Water from wells – types, causes and effects of contamination (Woda ze studni – rodzaje, przyczyny i skutki zanieczyszczeń), (2019). In: Water engineering (Inżynieria wody). https://inzynieriawody.pl/woda-ze-studni-rodzaje-przyczyny-i-skutki-zanieczyszczen/ [Access: 27.07.2019] [In Polish]

Matuszewska, R., Krogulska, B., Maziarka, D. (2018). Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Warszawa: Główny Inspektorat Sanitarny. [In Polish]

Michalski, R., Łyko, A. (2012). Uboczne nieorganiczne produkty dezynfekcji wody. Problemy i wyzwania. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 15(4), 353-364. [In Polish]

Ostrowska, B., Płodzik, M., Sapek, A., Wesołowski, P., Smoroń, S. (1999). Jakość wody pitnej z ujęć w gospodarstwach rolnych. Wiadomości IMUZ, 20(1), 7-18. [In Polish]

Paul, M., Wolf, L., Fund, K., Held, I., Winter, J., Eiswirth, M., Hoetzl, H. (2004). Microbiological condition of urban groundwater in the vicinity of leaky sewer systems. Acta Hydrochimica et Hydrobiologica, 32(4-5), 351-360. https://doi.org/10.1002/aheh.200400539

Talalaj, I. (2008). Jakość wód podziemnych na terenach nieskanalizowanych w gminie Tykocin. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 5, 99-107. [In Polish]

Tymczyna, L. Gołuszka, J., Chmielowiec-Korzeniowska, A., Drabik, A. (2003). Jakość wody pitnej i wykorzystywanej na potrzeby gospodarcze w rejonach zagrożeń powodziowych, Acta Agrophysica, 1(1), 191-196. [In Polish]

Wichrowska, B., Koztowski, J., Ranke-Rybicka, B. (2002). Zmiana oceny jakości wody do picia w świetle poprzednio i obecnie obowiązujących przepisów. Ochrona środowiska, 84, 13-16. [In Polish]

Widłak, M., Łukawska, M. (2014). Sezonowa migracja wody glebowej w okresie stagnacji wegetacyjnej i ocena jej przydatności do spożycia. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 16(3), 25-32. [In Polish]

Włodyka-Bergier, A., Bergier, T. (2013). Wpływ dezynfekcji wody promieniami nadfioletowymi na potencjał tworzenia halogenowych produktów chlorowania w sieci wodociągowej. Ochrona Środowiska, 35(3), 53-57. [In Polish]

Wyczarska-Kokot, J. (2009). System dezynfekcji wody basenowej wspomagany naświetlaniem promieniami UV. Rynek Instalacyjny. http://www.rynekinstalacyjny.pl/ artykul/id1237,system-dezynfekcji-wody-basenowej-wspomagany-naswietlaniempromieniamiuv? [Access: 28.05.2021] [In Polish]

Yasoniri, T., Takaaki, N., Kkazuhiko, M. (2007). Monitoring of biofilm incooling watersystem by measuring lactic acid consumption rate. Biochemical Engineering Journal, 35, 81-86. https://doi.org/10.1016/j.bej.2007.01.001

Zawadzki, S. (ed.) (1999). Gleboznawstwo Państwowe. Warszawa: Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. [In Polish]

Zmysłowska, I. (2009). Mikrobiologia ogólna i środowiskowa: teoria i ćwiczenia. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. [In Polish]

Downloads

Published

2023-12-21

How to Cite

Greczek-Stachura, M., Nosal, N., & Kania, A. (2023). Comparison of the microbiological quality of water from selected dug and deep wells in Nowy Sącz district (Southern Poland). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae, 8(1). https://doi.org/10.24917/25438832.8.7

Issue

Section

Environmental Biology and Conservation